Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani /Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej /formularza kontaktowego lub w inny sposób (przesłanie poczty elektronicznej, przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Informujemy, że Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani /Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane zostały udostępnione. Administrator Danych Osobowych: Opes Group sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095), ul. Wrocławska 33b/4, e-mail: office@opes-group.com Przedstawiciel Administratora: alicja.turkiewicz@opes-group.com

GDPR Obligatory Information

According to Article 6 sec. 1 lit. f of the General regulation on personal data protection as of 27th April 2016 (Official Journal of the European Union no L 119, 4.5.2016), we would like to inform you that your personal data provided to us via our website /contact form of otherwise (sending an e-mail, handing over a business card, telephone contact), are collected, processed and stored in order to correspond with you and the purpose for which they were made available to us. Your personal data will not be processed in an automated manner and will not be profiled. You have the right to access your data, the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data or object to their processing. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection via address: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poland, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl Provision of personal data is voluntary, but any refusal to do so may result in the refusal to conclude the contract The Administrator of your personal data is Opes Group sp. z o.o. with its registered office in Długołęka (55-095) at Wrocławska 33b/4, Poland, e-mail: office@opes-group.com The Coordinator Data Protection: alicja.turkiewicz@opes-group.com